На горе

Пожарна безопасност

Противопожарни изисквания към обектите

Наредби, регламентиращи противопожарните изисквания към обектите

 • Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

   - Указания рег.№ ПО-8357/11.11.2014 г. по прилагане на Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

   - Указания рег.№ 1983р-9213/07.07.2016 г. по прилагане на Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

• Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

• Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

• Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
• Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

• Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

• Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

• Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (ОТМЕНЕНА)
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
• Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
• Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
• Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

• Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

• Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

• Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
Наредба № 7 от 8 Юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите
• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

• Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
• Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
• Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
• Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Закон за министерството на вътрешните работи

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Z-BEDSTVIYA

Закон за защита при бедствия

изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г.

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

Закон за Националната система за спешни повиквания с eдинен европейски номер 112

НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

N I3-1971 STR-POJAR-NORMI

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 5.07.2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

INSTR2-GRADI

Инструкция № 2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

 

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране.

Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.

Закон за горите

Закон за горите

Закон за опазване на околната среда

Закон за опазване на околната среда

Наредба за специализирана закрила на децата на обществени места

Наредба за специализирана закрила на децата на обществени места

Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съотъжения под налягане

 
 
Powered by Phoca Download
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време