Добри практики

Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?

Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение? Акцентите в статията:1. Обезщетение за неспазено предизвестие2. Обезщетение в случаите, при които работодател не спази предизвестието, което е подадено от служител3. Обезщетение при прекратяване на трудов договор от…

Дейности на КУТ

КУТ работи по годишен план, в съответствие с приет Правилник за работа на КУТ. Веднъж на тримесечие провежда заседания, което се документира с протокол. Структура на план за работа на Комитет по условия на труд 1. Обсъждане на тримесечие дейността…

Създаване на комитет по условия на труд

Създаване на комитет по условия на труд o Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите комитет по условия на труд /КУТ/. o Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници…

Къде се учредява група по условия на труд?

Къде се учредява група по условия на труд?Съгласно член 28 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Група по условия на труд се учредява:1. в търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5…

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЗР

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЗРЗа пос¬тигане на ефективност в дейността по осигуряване на БЗР фирмите трябва да изградят собствена фирмена политика по безопасност и здраве, в която системата за управление на БЗР да заема водещо място. Успешната преориентация…

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА РЪКОВОДЕЩИ И (ИЛИ) ОРГАНИЗИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА РЪКОВОДЕЩИ И (ИЛИ) ОРГАНИЗИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА Според основните нормативни документи, регулиращи индустриалните отношения, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е вменено като задължение и отговорност…

Обучение и инструктажи по безопасност и здраве при работа

Едно от основните задължения на работодателя по трудовите правоотношения е да осигури на работниците и служителите здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето им да бъдат отстранени, ограничени или намалени. За целта той трябва…

Защо е необходимо обучение по безопасни и здравословни условия на труд

Защо е необходимо обучение по безопасни и здравословни условия на труд Обучението по здравословни и безопасни условия на труд е основно мероприятие при осъществяване на превенцията, минимизиране, елиминиране или намаляване на риска при работа. Особено това важи за производства и…

Наръчник за оказване на първа помощ

Готовността да се окаже първа по­мощ е от изключителна важност при спа­сяването на живота, облекчаване на бол­ката и предотвратяване на допълнителни наранявания или инфекции. Оказването на първа помощ е задъл­жение на всеки . Тя може да бъде оказана както на…

Психология на безопасността на труда

Профилактиката на трудовия травматизъм е основана на принципите за изучаване на причинно- следствените отношения ,между пораждащите го фактори,които се допълват с изследване на целия комплекс от условия за жизнената дейност и труд на работниците при условия на отчитане на спецификата…
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време