Skip to main content

Дл. лице по БЗР

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЗР

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЗР
За пос¬тигане на ефективност в дейността по осигуряване на БЗР фирмите трябва да изградят собствена фирмена политика по безопасност и здраве, в която системата за управление на БЗР да заема водещо място. Успешната преориентация на организацията за безопасност и здра¬ве в предприятията изисква не само добро познаване на съвремен¬ното законодателство, но и осъзнаване значението на тази дейност за цялостното регулиране на труда. Това означава, че както работо¬дателите, така и работниците и служителите трябва да осмислят пол¬зата от добре функционираща система за безопасност и здраве при работа и взаимно обвързаните с това права и отговорности.
През 2003 г. МТСП и МЗ представиха за ползване пред¬ложените от МОТ методически указания за системи за управление на БЗР (ILO-OSH 2001). Отчитайки потребностите от прилагане на съвременни системи за управление на БЗР в българските предприятия през 2005 г. се предостави за ползване спецификацията OHSAS 18001 и 18002 (на базата на Британски стандарт "система за управление на здравето и безопасността при работа").
Както системата ILO-OSH 2001, така и спецификациите 18001 и 2 представляват общите принципи и положения на системата за управление на БЗР с малки различия особено в: обучението на работниците и участието им в процесите на БЗР и в коригиращите и превантивни мерки в дейността по безопасност и здраве. И двете публикации не са стандарти и нямат задължителен характер, а са по-скоро практически указания, които могат да послужат като модел за изграждане на фирмена система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР), с цел изпълнение на задълженията по осигуряване на здраве и безопасност с извличане на максимална пол¬за от тях. В основата им е заложен принципът за непрекъснато усъ¬вършенстване, т.е. убеждението, че доброто управление на труда, основано на самонаблюдение, самооценка и подходящи мерки за по¬добряване, спомага във висока степен за намаляване на риска на работното място. Този принцип е основен и се прилага чрез инстру¬ментите за непрекъснато усъвършенстване - вътрешни одити, наб¬людение над процесите и продуктите, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководството. С този инструментариум орга¬низацията следва сама да анализира състоянието си, да идентифи¬цира възможностите за подобрение, да ги извършва и да отчита тях¬ната ефективност. Подобно управление може да бъде по-ефективно от простото спазване на отделните законови изисквания с постигане на добро ниво на:
• повишаване качеството на труда и конкурентноспособността на фирмите
• подобряване на фирмения имидж в резултат на намаляване на професионалния риск;
• превенция - чрез намаляване на риска от професионални злополуки и заболявания и на свързаните с тях разходи и загуби;
• функционален социален диалог. 
Системата за управление на безопасността и здравето при работа  в как¬вато и да е организация съдържа пет главни сектора: Политика, Организация, Планиране и внедряване, Оценка и Действия за подобряване. 
1. Фирмена политика по осигуряване БЗР 
Фирмената политика за безопасност и здраве при работа налага съз¬даване на система за постоянно откриване и анализиране на причините за допусканите недостатъци в работата и разработване и прилагане на ефек¬тивни подходи за постигане на конкретно определените цели.
Съвременната фирмена политиката на фирмата се основава на принципите на националната по¬литика по здраве и безопасност и със задължителното участие на ра-ботещите. Тя е базата на системата за управлението на БЗР и определя насоките, които организацията трябва да следва.
С фирмената политика е поет и деклариран ангажимент от ръководст¬вото на фирмата за реализиране на глобални и конкретни цели в областта на БЗР Тя трябва да е конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното реализиране.
Фирмената политика по БЗР следва да включва:
•   Разработени вътрешни нормативни актове по безопасност и здраве
•   Подходяща организация
•   Участие на работещите в системата за управление на БЗР
•   Стратегия на обучение и квалификация
•   Организация и отчет на мерките по БЗР
•   Подобряване на ефективността на СУБЗР
•   Превантивни и контролни мерки във фирмата
Разработените проекти на политика, цели и приоритети на предприятието трябва да се обсъдят в КУТ и да се доведат до знанието на всички работ¬ници. Гаранция за реализирането на политиката и определените цели е под¬крепата, която те ще получат от работниците.

2. Създаване на организация за дейността по БЗР      
Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда във фирмата не следва да се приема като задължение. Това е необходимост, която трябва да бъде осъзната и използвана от работодате¬лите и работещите.
Разработването на документ, определящ вътрешния трудов ред в предпри¬ятието, следва да се осмисли и възприеме като "фирмен кодекс на труда", който да определя взаимоотношенията, изискванията при подбора на кад¬ри, функциите, правата и задълженията, защитите, формите за диалог, уп¬равлението на работното време и др. в зависимост от характера на дей¬ността и конкретните условия.
Организацията във фирмата съдържа елементите за отго¬ворност и отчетност, компетентност и обучение, документация и комуника¬ция. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отго¬ворности за изпълнение на политиката по здраве и безопасност, или с други думи осъществява разпореждането на управленческите отговорности.
Фирмения кодекс на труда акцентира върху:
• прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нор¬мативните актове, националните указания и доказалите своята ефектив¬ност форми на "добра практика";
•  създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с работата опасности и професионални риско¬ве, както и за укрепване на здравето при работа;

•  осигуряване на навременно и ефективно обучение и инструктаж на рабо¬тещите.

3. Планиране и осъществяване на дейността

Планирането на дейността по БЗР е основен елемент при управлението на фирмите. Целта е раз¬работване и приемане на ресурсно обезпечени програми за реализиране на определените цели и задачи, които да осигуряват:
•  интегриране на всички елементи и видове работи и действия, осигуря¬ващи безопасност и здраве, в общото управление на организацията за последователно реализиране на отделните планови задачи и навре¬менно и цялостно осигуряване с необходимите ресурси;
•  минималните изисквания за БЗР в съответствие с изискванията на нор¬мативната уредба и целите на фирмената политика;
•  непрекъснато устойчиво подобряване на дейността по осигуряване на БЗР.
Планирането и внедряването съдържат елементите първоначален прег¬лед, планиране на системата за управление по БЗР и нейното внедряване, поставянето на конкретни цели и предприемане на дейности за превенция на произтичащите от конкретните опасности рискове.
Фирмените програми трябва да обхващат направленията на анализа на рискове¬те. Тяхната структура трябва да бъде съобразена с общите изисквания за осигуряване на ЗБУТ на Закона и да отчитат характера на дейностите на конкретното предприятие.
Основните направления на тези програми са:
• Интегриране на дейностите за осигуряване на здравето и безопасността на хората при работа в цялостната бизнес политика на фирмата и насоч¬ването й към развитие на индустриалните отношения.
•   Разработване и внедряване на СУБЗР, която да обхване:
о   разработване на вътрешни правила за безопасност и здраве  при работа:                  
о  задълженията на длъжностните лица, работниците и  служителите за осигуряване на ЗБУТ и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда: 
о  функциите и задачите на отделните звена в управлението на   предприятието:               
о   създаване на разгърната система за обучение и информация.
• Привеждане на работните места и работното оборудване в съответствие с изискванията на законодателството. При разработване на тази част от програмата акцентът трябва да бъде поставен на борбата с риска при източника на възникването му.
•  Работодателят да осигури обслужването на работниците и служителите от служби по трудова медицина.
Планирането и подготовката за разработване на програмата е свързана с организиране и провеждане на анализ и оценки за съответствието между реалното състо¬яние на дейностите в предприятието и нормативните изисквания за БЗР. При извършването на анализа следва да бъдат използвани данните от из¬мерванията на отделните елементи на условията на труд, оценките, стано¬вищата и предписанията на контролните органи и анализите на причините за трудовия травматизъм.
Разработването на оценка на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на БЗР във фирмите. По същество това е оценяване на съответствието на условията на труд с изискванията на зако¬нодателството. Оценката на риска е процес на вземане на решения, свър¬зани с наличието на конкретни опасности за здравето и живота на работе¬щите, на основата на проучване, анализи и определяне нивото и степента на приемливост на произтичащия риск. Оценката следва да обх¬ване реалното състояние на: 
•    организацията на труда;
•    организацията на дейността по осигуряване на БЗР;
•    използваните технологии, суровините и материалите;
•    работното оборудване;
•    различните елементи на условията на труд;
•    работните места и пътищата за движение;
•    квалификацията на участниците в труда;
•    осъществения вътрешен контрол;
•    изпълнението на определените норми и задължения;
•   осигуряването и използването на личните предпазни средства;
•   ефективната работа на средствата за колективна защита;
•   правилното оформяне и съхранение на документацията и т.н.

Трябва да бъдат планирани мероприятия за превенция, форми за поддър¬жане на готовност и ресурси за осъществяване на конкретните дейности при аварийни случаи, които трябва да са съобразени с вида, характера и голе¬мината на предприятието и да осигуряват:
•  провеждане на необходимата профилактика и осъществяване на конт¬рол върху проявлението на различните рискове, осигуряване на необхо¬димите технически средства и средства за индивидуална защита;
•  обучение на всички членове на предприятието и провеждане на редовни тренировки на предвидените дейности за предотвратяване и ликвидира¬не на аварийните ситуации.
•  необходимата координация, информация и вътрешна комуникация за оси¬гуряване защитата на всички хора при възникване на аварийни ситуации;
•   комуникация със съответните компетентни органи; 
Ключът към успеха в предприятието е умението да контролира своите процеси така, че да създава надеждни и с постоянно качество про¬дукти и услуги. Това изисква планиране на комуникационна стратегия, чието предназначение е да информира и убеждава, да печели доверие и създава стабилност, да се разглеждат различни гледни точки за осигуряване на ЗБУТ, да има унифициран модел за послания и да способ¬ства за формиране на положително обществено отношение. Необходимо е предварително да се формулират отговори на въпросите: какво ис¬каме да постигнем като приоритетни цели, кои са целевите групи, какви пос¬лания трябва да огласим, какви информационни механизми ще използва¬ме, как да разберем има ли резултати и какви са те. На тази база се разра¬ботва работна програма, в която прецизно се определят комуникационните техники за максимално въздействие. Една от важните задачи е формули¬рането на основните послания, които да създадат у хората доверие в заяве¬ната от фирмата фирмена политика. Тази стратегия под¬лежи на непрекъсната актуализация, съобразена с променените условия и постигнатите междинни резултати. Стра¬тегията е насочена към обществото, и в частност към идентифицирания потре¬бител на услугите на компанията, спомага за изграждането на ав¬торитет и репутация на честност.
Един от елементите на планирането е и управлението на промените. Необходимо е периодично да бъде оценявано влиянието върху БЗР на извършваните вът¬решни промени, включващи увеличение или намаляване на персонала, въ¬веждане на нови производствени процеси, организационни структури, мате¬риали и др. Следва да се оценява и влиянието на промените, настъпили неза¬висимо от предприятието, но които имат или могат да имат влияние върху него. Това обикновено са промени в националното законодателство и външната икономическа среда. Преди да бъде осъществено дадено решение за промяна, трябва да се осигури информация, а при необходимост и обучение на засегнатите персонални групи работници и служители.
Централен обект на вътрешнофирмено планиране е цялостната дейност по оцен¬ката на професионалните рискове, включително и извършването на свърза¬ните с нея измервания.
Националното законодателство определя рамково задължение на рабо¬тодателите сами да регламентират подходите, обхвата и времето за осъ¬ществяване на този обем работа. Създаването на този вътрешен ред тряб¬ва да бъде съобразено с:
•       приетите от работодателя етапи за извършване оценката на риска. Това задължение произтича от ЗЗБУТ и Наредбата за реда, начина и перио¬дичността за извършване оценка на риска. То конкретно е регламентира¬но в чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, както следва:
о  необходимите измервания се извършват съгласно изискванията                   на съответните нормативни актове и с периодичността,                              определена от работодателя за оценката на риска.
о  установяването на съответствието на работната среда, трудовия                  про¬цес, използваната технология и работното оборудване с                   нормите и изискванията за ЗБУТ се осъществява посредством                      подходите, мето¬дите и формите за оценката на риска;
•  класификацията на различните професионални рискове и прилаганите мерки за тяхното ограничаване;
•    спецификата и условията, при които се осъществява съответната трудо¬ва дейност;
•    общовалидните нормативни изисквания; 
Фирмената програма за БЗР е насочена към предотвратяване на трудовите зло¬полуки и професионалните заболявания и има следните основни части:
•    Разпределение на отговорностите по безопасност и здраве.
•    Идентификация на опасностите,
•    Оценка и управление на рисковете.
•    Обучение и консултации на персонала по БЗР
•    Контрол и оценка на ефективността на програмата за БЗР
Програмата трябва да предвижда етапното решаване на проблемите с отделни срокове, отговорници и периодично отчитане на нейното из¬пълнение.
Проектите на програмите трябва да бъдат обсъдени в КУТ и ГУТ и писмено одобрени от работодателите. 
4. Наблюдение, измерване, контрол, оценка на резултатите  
Наблюдението, измерванията и оценката на резултатите трябва да бъ¬дат използвани като средство за определяне степента на осъществяване на политиката по БЗР, както и за навременното и качествено изпълнение на конкретно възложените функции, задачи и задължения както и за контрол върху проявлението на професионалните рискове. Необходимо е да бъдат разработени, приложени и периодично преразглеждани процедури за пос¬тоянно наблюдение, измерване и документиране на резултатите, свързани с прилагането на СУБЗР Изборът на критерии за оценка на резултатите тряб¬ва да е съобразен с характера на дейността на предприятието, както и с нейните цели по отношение на БЗР.
Необходимо е да се осигури активен мониторинг, който да обхване всички елементи на съвременната система за БЗР, т.е. дейност, при която се проверява дали превантивните и защитни мерки по отношение на опасностите и риска при работа, както и разпоредбите за прилагане на СУБЗР се реализират и дали тяхното осъществяване съответства на определените критерии. Този мониторинг трябва да включва всички елементи на сис¬темата, както и:
•  наблюдение на здравето на работещите чрез подходящи форми за наб¬людение и проследяване с цел откриване в ранен стадий на признаци и симптоми на увреждания основно от трудовата дейност, за да бъдат оп¬ределени и приложени ефективни мерки за защита ( по същество това е една от основните функции на СТМ);
• системно инспектиране от специалистите по БЗР в предприятията на сис¬темите за работа, работните помещения, работното оборудване, работ¬ните места, трудовия процес, поведението на работниците и т.н.;
• изпълнението на конкретните планове, на установените критерии за ефек¬тивност и на поставените цели.
Контролът върху цялостната дейност трябва да е системен, а не инцидентен. Той трябва да се осъществява на основата на изградената фирмена организация за уп¬равление на дейността, в периодика и насоченост, свързани с проявленията и оценената степен на съществуващите професионални рискове.
В това се създава необходимост да се изготвят разпоредби и за провеждане на перио¬дичен одит, за да се определи дали СУБЗР и нейните елементи функцио¬нират адекватно и ефективно, дали осигуряват предвижданата защита на работещите и недопускане на инциденти. Одит е системна, независи¬ма и документирана процедура за събиране на данни и обективната им оценка с цел да се установи до каква степен са изпълнени определените критерии и поставените задачи. Терминът не означава непременно вън¬шен одит, т.е. осъществен от външно за организацията лице или лица. 
5. Превантивни и коригиращи дейности за постоянно подобряване 
Чрез вътрешните разпоредби трябва да се създадат условия за постоянно подобряване на отделните елементи и на цялостната система за управление на безопасността и здравето при работа. Целесъобразно е да бъдат разработени и прилагани форми за превантивни и коригира¬щи действия като следствие от контрола, наблюдението, измерванията и оценката на резултатите от прилагането на системата за управление. В случай, че при оценката на СУБЗР или по друг начин се установи, че превантивните и защитните мерки по отношение на опасностите и риско¬вете са неадекватни или има вероятност да се превърнат в такива, те трябва да бъдат своевременно преразгледани в съответствие с устано¬вената йерархия на превантивните и контролните мерки и допълнени и документирани по установения ред. При разработването на разпоредби¬те за непрестанно подобряване на СУБЗР като цяло и на отделните й елементи трябва да се вземат предвид:
•   резултатите от мониторинга и измерването на ефективността на СУБЗР;
•   резултатите от идентифицирането и оценката на опасностите и рисковете;
•   целите на предприятието за осигуряване на БЗР;
•  разследването на свързаните с работата увреждания, случаите на вло¬шено здравно състояние, заболявания и инциденти и препоръките от одита;
•   промените в националното законодателство, програмите и колективните споразумения, в които е ангажирано предприятието;
•   резултатите от проведената оценка за функционирането на СУБЗР;
•   резултатите от програмата за защитата и промоцията на здравето;
•  препоръките за подобрения, дадени от комитетите и/или групите по условия на труд и всички работещи в предприятието;
•   информацията за "добра практика". 
"Добрата практика" и резултатите от прилагането й  може да бъде възп¬риета и оценена единствено при реализирането на трудовата дейност.Тези резултати впоследствие следва да бъдат сравнявани с  резултатите на водещите предприятия, които имат подобни стратегии по безопасност и здраве при работа. На такава основа да се търсят и прилагат нови форми за подобряване на работата и поддържане на конкурентноспособността.
Като форма за превенция и мотивация може да бъде осъществявана връзка между степента на изпълнение на опреде¬лените задължения за осигуряване на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа и размера на трудовото възнаграждение на участниците в трудовия процес.
Управлението на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд имат важно зна¬чение за бизнеса. Те са средство за оцеляване и развитие. Това изисква мениджмънтът по безопасност и здраве при работа да бъде интегриран в основните цели на бизнес политиката.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА РЪКОВОДЕЩИ И (ИЛИ) ОРГАНИЗИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА РЪКОВОДЕЩИ И (ИЛИ) ОРГАНИЗИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
Според основните нормативни документи, регулиращи индустриалните отношения, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е вменено като задължение и отговорност на работодателя.
Кодекса на труда, като основен субект на правото, въз основа на чиито разпоредби се остовават трудово – правните отношения между страните в трудовия процес вменява с императивните си разпоредби че “Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.”
Законът за здравословни и безопасни условия на труд доразвива това правно основание като разпорежда че “Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:
1. превенция на професионалните рискове;
2. предоставяне на информация и обучение;
3. осигуряване на необходимата организация и средства.”
Работодателят е длъжен да съобразява мерките за осигуряване на ЗБУТ съобразно с променящите се обстоятелства, т е актуализация на нормативната уредба или прилагане на достиженията на техническия прогрес с цел подобряване на съществуващото положение в ръководеното от него предприятие. Водещите принципи в този процес, които следва да залегнат във фирмената политика за упрабление на безопасността и здравето при работа също са дефинирани в ЗЗБУТ както следва:
1. избягване на рисковете;
2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;
6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
9. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
10. даване на съответни инструкции на работещите.
Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.
Въпреки че работодателите носят административна и наказателна отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица, те могат да възложат на длъжностни лица от съответното предприятие задължения за осигуряване на конкретни мерки по осигуряване и контрол по спазването на ЗБУТ, като по този начин ще конкретизират и персонизират цялостната система на безопасните и здравословни условия на труд.
Съгласно допълнителните разпоредби на Кодекса на труда "Длъжностно лице" е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.
За да има обаче юридическа сила възлагането на конкретни задължения по организацията и контрола на дейности по осигуряване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд трябва да са изпълнени основните изисквания като:
1.Задължително да бъде в писмена форма.
2.Задължително да става със заповед на работодателя.
3.Задълженията на конкретните длъжностни лица по осигуряване и контрол на ЗБУТ да бъде записано в длъжностната характеристика на длъжностните лица.
Работодателят може да възложи на конкретни длъжностни лица в зависимост от спецификата на предприятието, производствения процес и особеностите на производственото оборудване задължения от следния незадължителен и примерен и неизчерпателен списък дейности по организацията и контрола на безопасните и здравословни условия на труд:
- Да се грижи за собствената си безопасност и за здравето и безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите погрешни действия или бездействия.
- Носи отговорност за допускането до работни места и извършване на дейности със сериозна опасност за живота и здравето на работници и эслужители, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани.
- При възникване на трудови злополуки или влошаване на здравословното състояние на работници и служители по време на работа да уведомява екип на спешна медицинска помощ и организира прилагане на правилата за оказване на долекарска помощ на пострадалия.
- Веднага да уведомява Работодателя и длъжностното лице по безопасност и здраве в предприятието при трудови злополуки. Да запази обстановката на злополуката, ако не застрашава живота и здравето на пострадалия, до пристигане на място на разследващите органи.
- Да участвува при разследването на трудови злополуки с работниците, които ръководи и съдействува за установяване на причините и обстоятелствата по злополуките.
- Да следи за състоянието на производствените райони, в които подчинените му работници и служители се движат или работят, като при констатиране на нередност да организират отстраняването и. При невъзможност да сигнализират работодателя или компетентните органи.
- Да следи за изправнността на машините, съоръженията, уредите, апаратите,инструментите и при констатиране на неизправност да организира отстраняването и.
- Да съдействува на контролните органи по трудовото законодателство и изпълнява в срок предписанията, които са направени.
- Да изготвя план – програми за инструктажи и правила и инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения, и технологични процеси и следи за наличието им на работните места.
- Да провежда инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж на работниците, които ръководи, да полага подписа си в инструктажните книги. Да попълва и съхранява инструктажните книги.
- Да организира и изисква спазването на правилата за безопасност и здраве при работа, установени със закони, наредби, правилници, правила и инструкции, от работниците и служителите, които ръководи.
- Да контролира наличието на правоспоособност за извършване на определените дейности от работниците, които ръководи. Да организира обучението и проверка на знанията на работниците, които ръководи.
- Да поставя задачи на работниците,които ръководи, съобразно с квалификацията им и притежаваната правоспособност, като проверява за наличието на свидетелсвата по време на работа.
- Да знае местоположението на работниците, които ръководи, през работната смяна.
- Да не допуска работа с неизправно производствено оборудване и ръчни и механизирани инструменти.
- Да участвува в комисиите за оценка риска при работа и в изпитни ковисии по проверка знанията по безопасност на труда
- Да определя местата които да се сигнализират със знаци и сигнали по безопасност на труда и да следи за тяхното наличие
- Да следи за наличието на работно облекло и лични предпазни средства и използването им по предназначение от работниците които ръководи.
- Да организира и контролира провеждането на задължителните периодични медицински и психологически прегледи на работниците, които ръководи.
- Да не допуска употреба на алкохол и други упойващи вещества по време на работа.
- Да отстранява от работа подчинените му работници и служители употребили алкохол и други упойващи вещества, като веднага уведомява работодателя за всеки констатиран случай.
- Да организира спазването на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
- Да организира събирането и третирането на производсвените и други отпадъци.
- Да следи за опазването на околната среда.
- Да не допускат външни лица или работници в извънработно време в производствените

Според основните нормативни документи, регулиращи индустриалните отношения, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е вменено като задължение и отговорност на работодателя.
Кодекса на труда, като основен субект на правото, въз основа на чиито разпоредби се остовават трудово – правните отношения между страните в трудовия процес вменява с императивните си разпоредби че “Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.”
Законът за здравословни и безопасни условия на труд доразвива това правно основание като разпорежда че “Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:
1. превенция на професионалните рискове;
2. предоставяне на информация и обучение;
3. осигуряване на необходимата организация и средства.”
Работодателят е длъжен да съобразява мерките за осигуряване на ЗБУТ съобразно с променящите се обстоятелства, т е актуализация на нормативната уредба или прилагане на достиженията на техническия прогрес с цел подобряване на съществуващото положение в ръководеното от него предприятие. Водещите принципи в този процес, които следва да залегнат във фирмената политика за упрабление на безопасността и здравето при работа също са дефинирани в ЗЗБУТ както следва:
1. избягване на рисковете;
2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;
6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
9. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
10. даване на съответни инструкции на работещите.
Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.
Въпреки че работодателите носят административна и наказателна отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица, те могат да възложат на длъжностни лица от съответното предприятие задължения за осигуряване на конкретни мерки по осигуряване и контрол по спазването на ЗБУТ, като по този начин ще конкретизират и персонизират цялостната система на безопасните и здравословни условия на труд.
Съгласно допълнителните разпоредби на Кодекса на труда "Длъжностно лице" е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.
За да има обаче юридическа сила възлагането на конкретни задължения по организацията и контрола на дейности по осигуряване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд трябва да са изпълнени основните изисквания като:
1.Задължително да бъде в писмена форма.
2.Задължително да става със заповед на работодателя.
3.Задълженията на конкретните длъжностни лица по осигуряване и контрол на ЗБУТ да бъде записано в длъжностната характеристика на длъжностните лица.
Работодателят може да възложи на конкретни длъжностни лица в зависимост от спецификата на предприятието, производствения процес и особеностите на производственото оборудване задължения от следния незадължителен и примерен и неизчерпателен списък дейности по организацията и контрола на безопасните и здравословни условия на труд:
- Да се грижи за собствената си безопасност и за здравето и безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите погрешни действия или бездействия.
- Носи отговорност за допускането до работни места и извършване на дейности със сериозна опасност за живота и здравето на работници и эслужители, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани.
- При възникване на трудови злополуки или влошаване на здравословното състояние на работници и служители по време на работа да уведомява екип на спешна медицинска помощ и организира прилагане на правилата за оказване на долекарска помощ на пострадалия.
- Веднага да уведомява Работодателя и длъжностното лице по безопасност и здраве в предприятието при трудови злополуки. Да запази обстановката на злополуката, ако не застрашава живота и здравето на пострадалия, до пристигане на място на разследващите органи.
- Да участвува при разследването на трудови злополуки с работниците, които ръководи и съдействува за установяване на причините и обстоятелствата по злополуките.
- Да следи за състоянието на производствените райони, в които подчинените му работници и служители се движат или работят, като при констатиране на нередност да организират отстраняването и. При невъзможност да сигнализират работодателя или компетентните органи.
- Да следи за изправнността на машините, съоръженията, уредите, апаратите,инструментите и при констатиране на неизправност да организира отстраняването и.
- Да съдействува на контролните органи по трудовото законодателство и изпълнява в срок предписанията, които са направени.
- Да изготвя план – програми за инструктажи и правила и инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения, и технологични процеси и следи за наличието им на работните места.
- Да провежда инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж на работниците, които ръководи, да полага подписа си в инструктажните книги. Да попълва и съхранява инструктажните книги.
- Да организира и изисква спазването на правилата за безопасност и здраве при работа, установени със закони, наредби, правилници, правила и инструкции, от работниците и служителите, които ръководи.
- Да контролира наличието на правоспоособност за извършване на определените дейности от работниците, които ръководи. Да организира обучението и проверка на знанията на работниците, които ръководи.
- Да поставя задачи на работниците,които ръководи, съобразно с квалификацията им и притежаваната правоспособност, като проверява за наличието на свидетелсвата по време на работа.
- Да знае местоположението на работниците, които ръководи, през работната смяна.
- Да не допуска работа с неизправно производствено оборудване и ръчни и механизирани инструменти.
- Да участвува в комисиите за оценка риска при работа и в изпитни ковисии по проверка знанията по безопасност на труда
- Да определя местата които да се сигнализират със знаци и сигнали по безопасност на труда и да следи за тяхното наличие
- Да следи за наличието на работно облекло и лични предпазни средства и използването им по предназначение от работниците които ръководи.
- Да организира и контролира провеждането на задължителните периодични медицински и психологически прегледи на работниците, които ръководи.
- Да не допуска употреба на алкохол и други упойващи вещества по време на работа.
- Да отстранява от работа подчинените му работници и служители употребили алкохол и други упойващи вещества, като веднага уведомява работодателя за всеки констатиран случай.
- Да организира спазването на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
- Да организира събирането и третирането на производсвените и други отпадъци.
- Да следи за опазването на околната среда.
- Да не допускат външни лица или работници в извънработно време в производствените