Skip to main content

КУТ ( ГУТ )

Дейности на КУТ

КУТ работи по годишен план, в съответствие с приет Правилник за работа на КУТ. Веднъж на тримесечие провежда заседания, което се документира с протокол.

Структура на план за работа на Комитет по условия на труд

 1.  Обсъждане на тримесечие дейността в предприятието по опазване здравето и безопасността на работещите (условия на труд, състояние на трудовия травматизъм и професионални заболявания).
 2.  Планиране на проверки по здравословните и безопасни условия на труд (може и съвместни с контролните органи).
 3.  Участия в обучения по здравословни и безопасни условия на труд.
 4.  Обсъждане на промени в производството и предложения за предприемане на мерки за здраве и безопасност при работа.
 5.  Изслушване на доклад за ръководителя на Службата по трудова медицина.
 6.  Обсъждане на предложение за въвеждане на изменения във физиологичния режим на труд - разпределение на работното време и почивки.
 7.  Преглед и оценка на изпълнението на мерките, приети на основата на оценката риска.
 8.  Оценка на ефективността от приложени мерки по здраве и безопасност при работа във връзка с въвеждането на рисково производство.
 9.  Приемане на предложения до работодателя за изменение и допълнение на вътрешни актове, отнасящи се до въпроси за здравословни и безопасни условия на труд.
 10.  Планирани заседанията на КУТ.

Предлагаме пакет от документи, регламентираши  работата на КУТ.

Ако желаете да ги получите е необходимо да попълните формата за заявка

Създаване на комитет по условия на труд

Създаване на комитет по условия на труд
o Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите комитет по условия на труд /КУТ/.
o Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници и служители трябва да изградите група по условия на труд /ГУТ/.
Забележка: Ако фирмата Ви е с 40-50 човека и се очаква назначаване на нови работници най-добре създайте КУТ, за да не се налага после да премине през цялата процедура отново.
Разликата между КУТ и ГУТ е само в броя на членовете:
• КУТ - до 10 броя. Според броя на работниците 4;6;8;10.
• ГУТ - 2 броя.
1. Принципи на създаване.
o Председател на КУТ е работодателя (собственик, управител, изпълнителен директор и т.н.)
o Зам. председател - избран от трудовия колектив представител.
o Членове - равен брой представители на работодателя и трудовия колектив.
o Лекаря от службата по трудова - според наредбата трябва да бъде от квотата на работодателя, но ние Ви предлагаме той да бъде нечетния брой. Това се налага за да не се стига до равенство при спорни ситуации.
2. Създаване
Съгласно чл. 27 от ЗЗБУТ на основания чл. 6 от КТ работодателя свиква общо събрание на трудовия колектив. На това събрание трудовия колектив избира своите представители.
В протокол от общото събрание се определя броя на членовете представители на трудовия колектив, техните имена и представителя който ще бъде замесник председател.
Забележка : В чл. 30 ал. 4 от ЗЗБУТ “Представителите на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”. Не знам какво точно означава този текст, но внимавайте !!! Ако се стигне до трудов спор как се доказва, че работника не е нарушил трудовата дисциплина, а е “действал за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”
Със своя заповед работодателя формира КУТ. В тази заповед може да определите лице което да изпълнява задълженията на длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд. Може да разпоредите да се изготви програма за оценка на риска. 
Едно предложение за тези документи може да изтеглите от ТУК.
3.Права и задължения.
Правата и задълженията на КУГ са регламентира в ЗЗБУТ чл. 29. Основната идея на КУТ е да контролира и координира останалите участници процеса на изграждане на здравословни и безопасни условия на труд, службата по трудова медицина, работодателя (решенията на КУТ са задължителни за работодателя), длъжностни лица, специалисти и др.
Как да изготвите програмата за оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите можете да разбере от страница "Оценка на риска"
4.Първо заседание
На първото си заседание КУТ приема правилата за своята работа.
На първото си заседание КУТ приема програма за редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.
На това заседание КУТ определя сроковете за извършване на оценката на риска.
Със заповед управителя утвърждава програмата за редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Забележка:

1.Aко желаете може да получите готов пакет от материали за КУТ ( ГУТ ), като попълните необходимата за това форма на заявка.

2. Пакета съдържа:заповед за провеждане на общо събрание, протокол от проведено събрание, заповед за избрани представители, правилник за дейността на КУТ, учредителен протокол, протокол от заседание на КУТ

Къде се учредява група по условия на труд?

 

Къде се учредява група по условия на труд?
Съгласно член 28 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Група по условия на труд се учредява:
1. в търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително;
2. в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с повече от 50 работещи.
Първото изискване е ясно: В момента, в който работодателят назначи на трудов договор петия си работник или служител, за него започва да важи и изискването да организира учредяването на група по условия на труд във фирмата си.
Кога прилагаме второто условие?
Ако една фирма има над петдесет човека, но звената са в различни населени места, то във всяко звено с над 5 човека се учредява ГУТ.
Ако една фирма има например 1500 човека на територията на една площадка, в едно населено място, то тогава е видно, че в организацията ще има няколко обособени структурни звена, например административно, производствено, търговско с голям числен състав. Във всяко от тези звена също ще е необходимо да се създаде група по условия на труд (ГУТ).
От колко човека е Групата по условия на труд?
Съгласно член 28 (2) от ЗЗБУТ „групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите“. С това изискване се определя броят на членовете на ГУТ – двама.
Как се избират членовете на ГУТ?
Въпреки, че в много фирми се практикува дори и в ГУТ работодателят да упълномощава свой представител, видно е, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд не допуска такава възможност. В него императивно е казано, че работодателят (при ГУТ във фирма до 50 човека) или ръководителят на звеното (при ГУТ в структурно звено на фирма над 50 човека) участват и не е дадена възможност за предоставяне на пълномощия за участие на работник или служител.
Представителят на работещите в групата по условия на труд се избира от общото събрание (или събрание на пълномощниците) на фирмата, което е редовно, ако в на него присъстват повече от половината от работещите. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, т.е. при повече от половината от общия брой валидни гласове.
Тук трябва да направим едно уточнение. Преди промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обнародвани в Държавен вестник, бр. 40 от 2007 г. , съществуваше алинея 2 на чл. 27, която гласеше: „Кандидатите за представители на работниците и служителите се издигат и избират по реда на чл. 6 от Кодекса на труда“. Член 6 КТ от своя страна регламентира общото събрание на работниците и служителите. Съществуваше и алинея втора на чл. 32, която пък изисква представителите в комитетите или групите по условия на труд в кооперациите да се избират от общото събрание на кооперацията.
След промените на ЗЗБУТ през 2007 година текстът, който указваше по какъв начин се избират представители на работещите в КУТ и ГУТ във фирми, организации и търговски дружества на пръв поглед изчезна. Всъщност обаче изискването е написано в параграф 1, т.2б на Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ в определението за представител на работещите по БЗР, а именно: „Представител на работещите по безопасност и здраве при работа“ е всеки работещ, който е избран или определен от общото събрание на работещите, по реда на чл. 6 от Кодекса на труда, да представлява работещите по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа.
Кога се прави общо събрание на пълномощниците?
Ако организацията на труда, например чести пътувания, работа на обекти и др. или разделечено местоположение на звената във фирмата не позволяват да се съберат всички работещи за общо събрание, то е възможно да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на всяко структурно звено, като нормата за представители на брой работещи е еднаква за цялото предприятие.
Да обобщим до момента какво сме направили по учредяването на Групата по условия на труд и как ще го документираме:
1. Работодателя свиква общо събрание с покана или заповед.
2. На общото събрание се избира представител на работниците и служителитепо безопасност и здраве при работа. Резултатите от общото събрание се документират чрез протокол.
Обръщаме внимание, че стандартът за система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001 изисква да има доказателства за валидността на общото събрание и това се удостоверява с подпис на всеки един присъстващ, а не само с документ от събранието, подписан от протоколчик.
Какво следва след избора на представител на работниците и служителите?
Провежда се първото събрание на работодателя и избраният представител на работещите за учредяване на ГУТ.
Първото събрание трябва да бъде документирано и удостоверено с подписите на двамата присъстващи. То е за запознаване на двамата членове един с друг и набелязване на първите бъдещи задачи като изготвяне на годишен план за дейността и участие в обучение. Не е изключено още на първото събрание да бъдат поставени проблеми за решаване при спешност на конкретни мерки. Важно е всичко коментирано да бъде описано в протокол. Текстът на протокола е свободен, като може да се спазва следния алгоритъм.
1. Дата
2. Присъстващи.
3. Дневен ред.
4. Кратки записки от обсъждането на темите по дневния ред.
5. Взети решения при обсъждането.

Източник: http://otgovori.info/gut/