Skip to main content

Създаване на комитет по условия на труд

Създаване на комитет по условия на труд
o Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите комитет по условия на труд /КУТ/.
o Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници и служители трябва да изградите група по условия на труд /ГУТ/.
Забележка: Ако фирмата Ви е с 40-50 човека и се очаква назначаване на нови работници най-добре създайте КУТ, за да не се налага после да премине през цялата процедура отново.
Разликата между КУТ и ГУТ е само в броя на членовете:
• КУТ - до 10 броя. Според броя на работниците 4;6;8;10.
• ГУТ - 2 броя.
1. Принципи на създаване.
o Председател на КУТ е работодателя (собственик, управител, изпълнителен директор и т.н.)
o Зам. председател - избран от трудовия колектив представител.
o Членове - равен брой представители на работодателя и трудовия колектив.
o Лекаря от службата по трудова - според наредбата трябва да бъде от квотата на работодателя, но ние Ви предлагаме той да бъде нечетния брой. Това се налага за да не се стига до равенство при спорни ситуации.
2. Създаване
Съгласно чл. 27 от ЗЗБУТ на основания чл. 6 от КТ работодателя свиква общо събрание на трудовия колектив. На това събрание трудовия колектив избира своите представители.
В протокол от общото събрание се определя броя на членовете представители на трудовия колектив, техните имена и представителя който ще бъде замесник председател.
Забележка : В чл. 30 ал. 4 от ЗЗБУТ “Представителите на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”. Не знам какво точно означава този текст, но внимавайте !!! Ако се стигне до трудов спор как се доказва, че работника не е нарушил трудовата дисциплина, а е “действал за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”
Със своя заповед работодателя формира КУТ. В тази заповед може да определите лице което да изпълнява задълженията на длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд. Може да разпоредите да се изготви програма за оценка на риска. 
Едно предложение за тези документи може да изтеглите от ТУК.
3.Права и задължения.
Правата и задълженията на КУГ са регламентира в ЗЗБУТ чл. 29. Основната идея на КУТ е да контролира и координира останалите участници процеса на изграждане на здравословни и безопасни условия на труд, службата по трудова медицина, работодателя (решенията на КУТ са задължителни за работодателя), длъжностни лица, специалисти и др.
Как да изготвите програмата за оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите можете да разбере от страница "Оценка на риска"
4.Първо заседание
На първото си заседание КУТ приема правилата за своята работа.
На първото си заседание КУТ приема програма за редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.
На това заседание КУТ определя сроковете за извършване на оценката на риска.
Със заповед управителя утвърждава програмата за редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Забележка:

1.Aко желаете може да получите готов пакет от материали за КУТ ( ГУТ ), като попълните необходимата за това форма на заявка.

2. Пакета съдържа:заповед за провеждане на общо събрание, протокол от проведено събрание, заповед за избрани представители, правилник за дейността на КУТ, учредителен протокол, протокол от заседание на КУТ