Skip to main content

Защо е необходимо обучение по безопасни и здравословни условия на труд

 

Защо е необходимо обучение по безопасни и здравословни условия на труд

Обучението по здравословни и безопасни условия на труд е основно мероприятие при осъществяване на превенцията, минимизиране, елиминиране или намаляване на риска при работа. Особено това важи за производства и дейности, създаващи повишен риск за живота и здравето на работниците и служителите. Обучението по ЗБУТ е и съществена част от концепцията "Учене през целия живот". Нормативно въпросът у уреден в основните нормативни документи, регулиращи трудовите отношения като Кодекса на труда, Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, Наредба 7 за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд по работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и други специфични наредби, установяващи реда и правилата за безопасната експлоатация на машини и съоръжения и производствени процеси с повишен риск съгл. чл. 281 от КТ.
Кодекса на труда в чл.281 регламентира задължение на Работодателя за обучение на работниците и служителите.Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа.Работниците и служителите, работата на които е свързана с използуване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители. Тяхната правоспособност се урежда със специални наредби. Не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятието. В чл. 4 на ЗЗБУТ отново се потвърждава задължението на Работодателя да обучава работниците и служителите по здравословните и безопасни условия на труд.В Наредба 7, чл.164 е регламентирано изискването съоръженията, машините и оборудването, включително ръчни инструменти със или без двигател трябва да бъдат обслужвани от подходящо обучени работници. Реда и начините на обучението на ръководителите, работниците и служителите е детайлно разработен в Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В наредбата са посочени категориите работници и служители, които се обучават, изискванията към сроковете и програмите, както и към обучителите. Работодателите трябва да регламентират реда и начина на обучението, да определят категориите персонал, на които то ще се извършва, както и сроковете, продължителността и програмите, по които ще се провежда.