Skip to main content

Начин на подаване на болнични за майчинство

Документи за майчинство

Начин на подаване на болнични за майчинство

Първи етап:

Издаване на болничен за бременност и раждане.

Издава се от гинекологът, който следи бременността, точно 45 дни преди термина за раждане. Трябва да си откриете лична банкова сметка, на която да ви се изплащат обезщетенията.

Документи:

Болничен за 45 дни

Декларация за откритата банкова сметка Приложение 7

Молба за отпуск от 135 дни – не се подава в НОИ, а остава в личното досие.(отбелязва се в графа 16.2 в декл.1)

Втори етап:

След рождането, болничното заведение издава болничен лист с датата на раждане за 42 дни

Документи:

Болничен за 42 дни

Еднократни помощи за раждане на дете:

Не забравяйте, че ви се полагат и еднократна помощ за раждане на дете. Трябва да имате акт да раждане от общината, в която е адресната регистрация на майката. Там се издава и удостоверение за семейно положение. Сумата се изплаща от службата по социално подпомагане пак по адресна регистрация на майката. Попълва се молба, прилагат се копия от личните карти и удостоверението за семейно положение на родителите и се дава акта за раждане на детето. Тази помощ може да потърсите до 3 години от раждането на детето.

Еднократните помощи за раждане на дете се изплащат само на български граждани. Изплащат се независимо от това дали майката е осигурена или не. Помощите се предоставят, за да подпомогнат финансово родителите на детето. Правото на тази помощ възниква с раждането на живо дете. Помощта се изплаща по реда на държавното обществено осигуряване, доколкото някой от родителите работи или се осигурява за всички осигурителни случаи. Помощта се изплаща на майката, а ако тя не работи - на бащата. Правото за получаване на еднократна помощ за раждане на дете възниква от момента на раждането на детето и се установява с оригинално удостоверение за раждане.

Трети етап:

След 42 дни от раждането / за остатъка от 135 дни / педиатърът на детето издава отново болничен, който трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане Приложение 1.

Документи:

Болничен за остатъка от 135 дни /ако термина съвпада с датата на раждане болничния ще е за 48 дни /

Приложение 1 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Четвърти етап:

След изтичането на 135 дни болничен, подавате молба при работодателя за 275 календарни дни отпуска, които той няма право да откаже. С тази молба, попълвате и молба декларация за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни отпуска до НОИ Приложение 2, прикрепяте копие от акта за раждане на детето и работодателят отново ги подава в НОИ.

Документи:

Приложение 2 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Молба за отпуск за остатъка от 275 дни

Приложение 7 чл 45 за отпуск

Акт за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата

Заповед за отпуск (в заповедта да пише чл.45 от наредбата за отпуските и чл.163 от КТ)

Пети етап:

След края на 410-дни имате право на отпуска до навършване на 2 годишна възраст на детето. Документите са отново молба до работодателя за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, молба до НОИ - Приложение 3 и копие от акта за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата.

Може да започнете работа и да получавате 50% от майчинството си. Попълва се Приложение 4. Можете да го прехвърлите и на близък човек или да наемете детегледачка от Борсата по труда.

Документи:

Приложение 3 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Молба за отпуск за отглеждане на дете до 2г

Акт за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата (отбелязва се в графа 16.3 в декл.1)

добри практики