Skip to main content

Професионални болести


Разяснения по наредба за професионалните болести
нормативният акт определя професионалната болест като заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма. Също така за професионална болест ще може се признае и заболяване, което не е включено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайна неработоспособност или смърт.

Личните лекари уведомяват НОИ, ако диагнозата е професионална болест
Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с включени в състава им специалисти по професионални болести и специалисти по трудова медицина - радиобиология или радиационна хигиена ще потвърждават или отхвърлят професионалните болести. За целите на съобщаването и проучването практикуващите лекари и тези по дентална медицина при съмнение за професионална болест ще изпращат бързо известие по образец до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по постоянен адрес на лицето и до осигурителя с обратна разписка в срок до 5 работни дни от поставяне на клиничната диагноза. До 3 дни от датата на получаване на бързото известие съответното териториално поделение на НОИ следва да открие досие по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), а ръководителят на териториалното поделение на НОИ – да издаде заповед за проучване на случая, която ще се връчва на заинтересуваните лица.

Проучването ще се извършва от комисия, състояща се от представител на НОИ, специалист по трудова медицина и представители на дирекция "Областна инспекция по труда", на осигурителя и на работниците и служителите от комитета или групата по условия на труд. При проучването ще могат да присъстват както заболялото лице, така и негов наследник или техен представител, представител на синдиката, в който членува лицето, и представител на друг осигурител, посочен в бързото известие или свързан с възникването на професионалната болест. Целта на проучването ще бъде установяване на професионалния маршрут, факторите на работната среда и работния процес, при които е работило заболялото лице, както и други данни, необходими на органите на медицинската експертиза за потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяването. В заключителната част на протокола комисията ще обобщава резултатите, като ще трябва да посочи установен ли е професионален риск по отношение на съобщеното заболяване.

ТЕЛК или НЕЛК потвърждават или отхвърлят диагнозата
Наредбата задължава осигурителите да предоставят на комисията в срок до 30 дни всички документи, свързани с условията на труд и здравословното състояние на заболялото лице, включително производствена характеристика, здравно досие, оценка на риска и становище от службата по трудова медицина, протоколи от лабораторни измервания, както и всякаква друга поискана информация, свързана с проучването.

Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия ще потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта и ще се произнасят и по всички въпроси на експертизата на работоспособността съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Списъка на професионалните болести. Решенията на ТЕЛК и НЕЛК ще се отразяват в експертно решение по образец, чийто срок на валидност ще бъде 3 години, след което лицето ще подлежи на преосвидетелстване.

При преосвидетелстването ТЕЛК и НЕЛК ще могат да потвърдят или да вземат ново решение по характера на болестта, да признаят причинна връзка за късни последици и усложнения, обусловени от признатата професионална болест или да установят пълно излекуване.

Експертните решения ще могат да се обжалват от заинтересуваните лица и органи по реда и в сроковете по Закона за здравето. Вече влезлите в сила решения ще са задължителни

добри практики