Skip to main content

Указания за осигуряване на работно облекло в учебните заведения

 

С ПМС №10 от 20 .01.2011г. е приета  Наредба за безплатното  работно и униформено облекло /ДВ.бр.9/28.01.2011г/, която  отмени  Наредбата от 1986 год. Нейното действие влезе в сила  от 01.02.2011год.

Основен акцент в Наредбата са специалните изисквания за предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и Комитета/Групата по условия на труд, както и относно конкретно съдържание на заповедта или документа, с който се определя вида на работното и/или униформено облекло. Той трябва да съдържа:
1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

Друг основен момент е изискването за връщане на работното облекло при:
1. при прекратяване на трудовото правоотношение;
2. при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
3. след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;
4. след изтичане срока на износване.
За разлика от старата наредба, не е дадена възможност на работещите във всеки един от посочените случаи по свое желание да задържат работното облекло, като заплатят стойността за срока на доизносването му, а се изисква изрично работодателят да определи условията, при които облеклото може да бъде задържано.

Персоналът в системата на средното образование по смисъла на чл.49 от  КТД за системата на  народната просвета  от 29 юни 2010 год. получава работно и униформено облекло  в съответствие с  посочената наредба  и работодателите и ПРБС осигуряват средства  в размер не по-малко от  една МРЗ.

На основание чл.6 ал.2 от Наредбата, Работодателят  провежда  предварителни консултации  с :

-представителите на синдикалните организации ;

-представителите  на работниците и служителите  по чл.7,ал.2 от КТ, ако в учебното заведение средномесечения числен състав  през предходната година е над 50 души ;

-с комитета / с комисията /  по условия на труд.

В хода на консултациите се обсъжда вида , начина на осигуряване на работното облекло, договарят се  задълженията на работотодателя, служителя/работника/  и  другите длъжностни лица. Определя се и  организацията за закупуване на облеклото.

На заседанието  се води протокол,въз основа  на който се изработва  проекта на Споразумение.

 

Координационния съвет в Габрово при Синдиката на българските учители.се е заел  със  задачата  да конкретизира дейностите за учебните заведения. В резултат на това  са разработени и представени  образци на процедурите, които трябва да се реализират в учебното заведение.

Считаме, че изготвеният от Синдиката на учителите документ е изключително полезен не само в сферата на образованието, но и за всички работодатели, които осигуряват работно и/или униформено облекло. Ето защо Ви предлагаме в Приложение 1 и Приложение 2 разработените образци.

 

 

Приложение 1

 

О Б Р А З Е Ц

Име и адрес на учебното заведение

 

П Р О Т О К О Л

№ ...Дата ...

Днес...... се проведе  консултация с представителите на СО на СБУ, / СО „Образование „ към КТ „Подкрепа/,  с представителите  на работниците и служителите  по чл.7 ,ал.2 от КТ , с комитета / групата/ по условия на  труд  с цел  определяне вида  и начина на осигуряване  на работното и униформено облекло, съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло ДВ.бр.9/28.01.2011г/със срок на износване  една година .

Спазвайки разпоредбите в чл.49 от КТД за системата на народната просвета /29.VІ.2010год и Общинския КТД, чл.37ал.1,2 и 3,участниците се договориха за следното :

/В хода на консултациите се договарят и описват задълженията  и правата на работодателя./

Например:

·        Работодателят /ПРБС/ осигурява средства  за работно облекло в размер не по-малък от размера в  посочените КТД.

·        Работодателят осигурява  подходящо работно и  униформено облекло  в съответствие спецификата на  дейността  и длъжностната характеристика като конкретизира изискванията,  на които то трябва да отговаря.

·        В резултат на общо решение  в учебното заведение  се изработват  отличителни знаци , които се носят  ежедневно върху  работното или униформено облекло.

·        Работодателят определя условията  за ползване,   почистване на работното  и униформено облекло и срока за неговото износване

·         Работодателят предоставя работно  и униформено облекло в готов вид,/ т.е. не предоставя  пари за закупупуването му  от работника,  нито  заменя  облеклото с пари /чл.8,ал.2 и 4/.

·         При срочните договори  Работодателят да има право  да предостави  стойността на роботното облекло за срока на договора .

 

Организацията по закупуването на облеклото се възлага на       представителите на  Синдикалните  организации  и комитети /комисиите /по условия на труд. В хода на консултациите те поемат задължението за  създаването на  комисия, която  да извърши следното :

Например:

·        Да обходи  магазинната мрежа на  населеното място,  да се запознае с асортимента от  готови облекла и обувки , размери и цени , да разговаря с  управителя или собственика на магазина  и да уговори срока , в който  работещите ще  могат да си  вземат необходимото облекло, съобразно размера .

·        Да изработи  талони , подпечатани с печата на  учебното заведение и подписани от  директора /председателя на  комисията / с обозначена  сума . Талоните се разбиват  в съответствие с договорените суми в споразумението.

·        Всеки служител /работник/ получава  талони  за    договорената сума  в КТД.

·        В уговорения срок /например до 10дни/ работещите си избират съответното облекло и обувки от определените магазини.  Счетоводителят на  учебното заведение съвместно с  управителя на магазина  отброяват  общата цена по предоставените талони  и сумата се превежда по банков път.

 

Работното и униформено облекло е краткотраен актив на предприятието  и се отчита  като материали  по съответния ред от домакина и счетоводителя  в  момента на предоставяне-

то му на работещите  / чл.5, ал.1/. Облеклото се изписва като разход  в издръжката на учебното заведение  след получаването му , като за срока на неговото износване се води  оперативна  отчетност.

Още при консултациите срокът  на износване  следва  да се уточни:

·        Срокът започва да тече от датата на предоставянето му, но не по-късно от един месец от датата на постъпване на работа.

·        При отсъствие на работника  повече от три месеца/ без    да се включва времето на платен  отпуск/  от приетия едногодишен срок,  работодателят може да удължи  срока.

 

/ Поради това, че в голяма част от учебните заведения  средствата са ограничени поради  малкия брой деца, би било добре да не се предвижда закупуването на резервно облекло, а срокът за предоставянето му да е  един месец от постъпването на работа. В  големите учебни заведения  може да се спазят изискванията на Наредбата./

 

При консултациите се решава имуществената  отговорност на  служителя /работника/, когато по негова вина  облеклото бива  загубено  или  увредено.  Съгласно чл.15 от Наредбата той  уведомява  Работодателя, който може да  му определи  санкция по чл.210 от КТ.   Определя се   основанието и размера  на ограничената имуществена отговорност, но не повече от  остатъчната стойност на облеклото  до изтичане срока  на износване и това е единствения случай, в който работодателя има право  служителят /работникът/ да  внесе пари  в бюджета на учебното  заведение .

 

В диалог се определят и случаите , когато по причина на  служител /работник/ бъде прекратен трудовия договор.

В чл.14 ал.1 са изброени случаите , когато  лицето връща  предоставеното му облекло. В ал.2 обаче  Работодателят има право   да  предостави работното облекло на служителя.

В кои случаи ?

Считаме за нормално :

·        За лицата на постоянен трудов договор, при изтекъл срок, износеното работно и униформено облекло се бракува,без да се връща.

·         При пенсиониране , съкращаване  на длъжността, излизане в отпуск по майчинство ...

·        Ако лицето  преминава на работа  в друго предприятие на същата или сродна длъжност, за която се предвижда  носенето на облекло , срокът на износване да продължи да тече.

/ Необходимо е  само работодателят  в служебна бележка да фиксира  крайния срок на износване. /

След всички посочени уточнявания консултативния съвет гласува: За.... Против.....Въздръжали се....

 

На основание приетите договорености на консултативния съвет в седемдневен срок се изработва проекта на Споразумение,  което се обсъжда и приема на Общо събрание./Датата затова се предлага на заседанието /

Обсъденото и допълнено с предложенията  от колектива Споразумение се подписва  и става  неразделна част от КТД на низово равнище  или на  Правилника за вътрешния ред .

 

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ

за безплатното  работно и униформено облекло  по длъжности

 

Длъжност

Вид на облеклото

Брой

Обща стойност

1.

Директор

Пом.директори

Счетоводители

За жени:

Костюми

Панталон с туника

Обувки

За мъже:

Костюм с риза

Яке или шуба

Обувки

2бр.

1бр.

2бр.

 

 

1бр.

1бр.

2бр.

100лв

50лв

90лв

 

 

70лв

80лв

90лв

2.

Администрат.

стопански

персонал

Работна манта,

Костюм,

Яке или шуба

чифта обувки

1бр.

1бр.

1бр.

2бр.

20лв

50лв

70лв

100лв

 

3.

Учители

За жени:

Костюм

Панталон с туника и блуза/яке или шуба/

Работен костюм с логото  на уч.заведение

Обувки

 

За мъже:

Костюм

Панталони с риза

Яке /шуба/

Обувки

 

1бр.

1бр.

1бр.

 

 

 

2бр.

 

 

1бр.

2бр.

1бр.

2бр

 

50лв

70лв

35лв

 

 

 

85лв

 

 

50лв

80лв

50лв

60лв

4.

Кухненски персонал

Работен костюм

/престилка/

Чехли

боне

Костюм/  панталон,  туника и блуза/

Обувки

2бр.

 

1бр.

2бр.

1бр.

 

2бр.

60лв

 

20лв

10лв

60лв

 

90лв

 

5.

Помощник-възпитатели в ЦДГ

Обслужващ персонал       в училища

Работен костюм /престилка/

Костюм/панталон,

туника с блуза/

Зимна грейка или яке

Чехли

2чифта обувки

1бр.

 

1бр.

 

1бр

1бр.

2бр.

30лв

 

60лв

 

50лв

20лв

80лв

6.

Шофьори ,

Работници по поддръжка ,

Огняри

Работни костюми

Зимно яке /грейка/

Обувки

2бр.

1бр.

2бр.

90лв

60лв

90лв

 

/Протокола се подписва от всчки страни , участвали в консултациите /

 

 

Приложение 2

 

О Б Р А З Е Ц

 

...................................................................................

/Име и адрес на учебното  заведение/

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес ............2011год се проведе общо събрание на колектива . Присъствуват .....души .Отсъствуват  по уважителни причини .....души .

 

Дневен ред : Обсъждане на правата и задълженията на Работодателя и работещите  и приемане Споразумение  за видовете работно и униформено облекло на основание предложенията и консултациите на представителите на Синдикалните организации /СБУ и„Образование”/, комисията по

по безопасни условия на труд и Директора на ........../дата/  във връзка с изпълнението на новата Наредба за безплатното и униформено облекло от 21.1.20011год.

 

Избор на Председател и секретар.

 

Председателят на комисията по безопасни условия на труд  чете  проекта на Споразумение .

 

 

Образец:

 

С П О Р А З У М Е Н И  Е

 

/ име, фамилия/

Днес.........2011г .между Д иректора......................................,

и Председателя на  КБУТ..................................................в

..............................................на основание чл... от КТД,

/име на ОДЗ/ЦДГ/, училище/,чл.296 от КТ,  Наредбата за безплатното и униформено облекло от 20.01.2011год .и решенията на  Общото събрание / протокол №..../дата/ се споразумяха:

І. Права и задължения на Директора /  /Тук влизат всички договорености по време на консултациите /

Например :

·        Работодателят осигурява средства  за работно облекло в размер не по-малък от размера на МРЗ

·        Работодателят осигурява  подходящо работно и униформено облекло  в съответствие спецификата на  дейността и длъжностната характеристика.

·        В срок от един месец от датата на приемане на  споразумението   в учебното заведение  се изработват  отличителни знаци , които се носят  ежедневно върху   работното или униформено облекло .

·   Работодателят определя условия за ползването, почист-

ване на работното  и униформено облекло и  едногоди-

шен срок на износване.

·        Работодателят предоставя работно  и униформено облекло в готов вид не по-късно от един  месец от датата на постъпване на работа.

·        За работещите на срочен договор Работодателят   предоставя средства  за времето на договора .

·        Работодателят е в правото си при повече от три месеца продължителен отпуск  без този по чл.155 и чл.156 от КТ да удължи срока  на износването .

·    При изтекъл срок  на износване на  работното и униформено облекло, ако лицето,   продължава да работи в учебното заведение, то  не подлежи на връщане

·        При   преминаване  на работа  в друго предприятие на същата или сродна длъжност, за която се предвижда  носенето на облекло, срокът на износване  продължава да тече. Работодателят предоставя на лицето  служебна бележка  като  фиксира  крайния срок на износване.

·        На основание чл.210 от КТ, Директорът има  право да потърси имуществена отговорност от работещ, който  по негова вина е загубил или увредил  работното си облекло, като върне  остатъчната стойност на облеклото  в бюджета на учебното заведение до изтичане срока  на износване.

 

ІІ.Задължения на счетоводителя и домакина

·  Работното облекло е краткотраен актив и се отчита по съответния ред до момента на предоставянето  му на работещите .

·  Облеклото се изписва като разход в издръжката на учебното заведение

·  Срокът започва да тече  от датата на предоставянето   му.

·  Води се оперативна отчетност

 

ІІІ. Задължения на служителя /работника/

 

·   Да носи работното или униформено облекло  при   изпълнение на трудовите си задължения;

·  Да спазва условията за използване на работното  и униформено облекло ,определени от работодателя.

·  Да спазва условията за съхраняване и опазване на  облеклото като имущество на  работодателя

·  При загубване, унищожаване или повреждане на облекло-

лото  веднага  уведомява Работодателя При доказана вина носи  имуществена отговорност по чл.210 от КТ и възстановява  остатъчната  стойност на облеклото  до изтичане на срока .

 

ІV. За бюджетната година страните се споразумяха да им бъде предоставено следното  работно и униформено облекло по длъжности : /Тук се изписват   договореностите при консултациите / Например:

 

 

Длъжност

Вид на облеклото

Брой

Обща стойност

1.

Директор

Пом.директори

Счетоводители

За жени:

Костюми

Панталон с туника

Обувки

За мъже:

Костюм с риза

Яке или шуба

Обувки

2бр.

1бр.

2бр.

 

 

1бр.

1бр.

2бр.

100лв

50лв

90лв

 

 

70лв

80лв

90лв

2.

Администрат.

стопански

персонал

Работна манта,

Костюм,

Яке или шуба

чифта обувки

1бр.

1бр.

1бр.

2бр.

20лв

50лв

70лв

100лв

 

3.

Учители

За жени:

Костюм

Панталон с туника и блуза/яке или шуба/

Работен костюм с логото  на уч.заведение

Обувки

 

За мъже:

Костюм

Панталони с риза

Яке /шуба/

Обувки

 

1бр.

1бр.

1бр.

 

 

 

2бр.

 

 

1бр.

2бр.

1бр.

2бр

 

50лв

70лв

35лв

 

 

 

85лв

 

 

50лв

80лв

50лв

60лв

4.

Кухненски персонал

Работен костюм

/престилка/

Чехли

боне

Костюм/  панталон,  туника и блуза/

Обувки

2бр.

 

1бр.

2бр.

1бр.

 

2бр.

60лв

 

20лв

10лв

60лв

 

90лв

 

5.

Помощник-възпитатели в ЦДГ

Обслужващ персонал       в училища

Работен костюм /престилка/

Костюм/панталон,

туника с блуза/

Зимна грейка или яке

Чехли

2чифта обувки

1бр.

 

1бр.

 

1бр

1бр.

2бр.

30лв

 

60лв

 

50лв

20лв

80лв

6.

Шофьори ,

Работници по поддръжка ,

 

Огняри

Работни костюми

Зимно яке /грейка/

Обувки

2бр.

1бр.

2бр.

90лв

60лв

90лв

Директор :..........................

/Име , фамилия/

 

 

Председател на КБУТ:..................

/Име, фамилия/

 

 

Изказвания,въпроси и предложения от присъствуващите на събранието .

Гласуване на  предложенията/за , против , въздържали се / за всеки абзац от Споразумението .

Приетите с  обикновено мнозинство предложения водят до  корекции в  Споразумение.

Закриване на събранието .

 

Председател:

Секретар:

 

 

След провеждането на Общото събрание , се попълват новите приети предложения в  Споразумението  и то се подписва от  Директора и Председателя на КБУТ/ Председателя на СО,когато в училището има Комитет/ .  Става неотменна част от КТД. За онези учебни заведения, които работят по  Отрасловия КТД  или Общинския  е част от Правилника за вътрешния ред.