Skip to main content

Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?

Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?

Акцентите в статията:
1. Обезщетение за неспазено предизвестие
2. Обезщетение в случаите, при които работодател не спази предизвестието, което е подадено от служител
3. Обезщетение при прекратяване на трудов договор от страна на служителя без предизвестие
4. Обезщетение за оставане без работа
5. Дължимо обезщетение на служител, който е освободен поради болест
6. Право на обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение със служител, придобил право на пенсия
7. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
8. Обезщетения при незаконно уволнение
9. Обезщетение при противоправно недопускане до работа на възстановен от съда служител
10. Обезщетение поради неиздаване или вписване на неверни данни в официални документи
11. Отговорност на работодателя за задържана трудова книжка
12. Обезщетение при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

Автор на статията: Цветан Терзийски, Адвокат