Skip to main content

Пожарна безопасност

Противопожарни изисквания към обектите

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Закон за министерството на вътрешните работи

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Закон за защита при бедствия

изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г.

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

Закон за Националната система за спешни повиквания с eдинен европейски номер 112

НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 5.07.2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

Инструкция № 2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

 

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране.

Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.

Закон за горите

Закон за горите

Закон за опазване на околната среда

Закон за опазване на околната среда

Наредба за специализирана закрила на децата на обществени места

Наредба за специализирана закрила на децата на обществени места

Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съотъжения под налягане

 
 
Powered by Phoca Download