Skip to main content

Транспорт

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Закон за движение по пътищата

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 91 от 5 септември 2006 г.

относно изискванията и процедурите за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари

(обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.)

Разпореждане № 91 от 5 септември 2006 г.  относно изискванията и процедурите за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.)

 

ПСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 26 ДЕКЕМВРИ 1988 Г.ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВОЗИТЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Постановление № 42 на Министерския съвет от 26 декември 1988 г. за подобряване безопасността на движението, дисциплината и качеството на превозите в железопътния транспорт

 

НАРЕДБА ЗА ТРУДОВИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПАЖА НА КОРАБА И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ

Наредба за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

 

НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

 

НАРЕДБА № 15 ОТ 7 АПРИЛ 2008 Г.

ЗА РЕДА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ОТВОРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, НА КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ, ТРАКТОРНИ РЕМАРКЕТА И ДРУГА САМОХОДНА ТЕХНИКА, РЕГИСТРИРАНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Наредба № 15  от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

 

НАРEДБА № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

Наредба № 13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  в железопътния транспорт

НАРЕДБА № 16 ОТ 20 ЮНИ 2006 Г.
ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА

Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътищабн., ДВ, бр.53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г.)

 

НАРЕДБА № 46 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г.ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

 

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

 

 
 
Powered by Phoca Download