Skip to main content

ОФОРМЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ОФОРМЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Статус на процедурата: актуална

Нормативна уредба
Кодекс на труда (КТ)
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС)

Юридическа характеристика
Процедурата указва реда и начина за оформяне на трудовата книжка на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.
Вписванията, отнасящи се до оформянето на трудовата книжка, се извършват от работодателя (§ 1, т. 5 ДР КТ) и длъжностните лица по смисъла на § 1, т. 5 ДР КТ във форма и ред, установени в КТ и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

Осъществяване на процедурата
І. Общи положения
Хипотезата на чл. 350, ал. 1 КТ урежда, че при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.
Видно от текста, за работодателя се установяват специални задължения във връзка с оформянето и предаването на трудовата книжка на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.
ІІ. Вътрешен ход на процедурата
1. Представяне на трудовата книжка
Работникът или служителят при прекратяване на трудовото му правоотношение е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка за вписване на необходимите данни (чл. 6, ал. 2, изр. 1 НТКТС).
На практика е възможно и работодателят да поиска от работника или служителя трудовата му книжка. Това може да стане както устно, така и с писмо до работника или служителя.
2. Оформяне на трудовата книжка
След получаването на трудовата книжка работодателят я оформя в съответствие с изискванията на КТ и НТКТС, като вписва:
а) основанието за прекратяване на трудовото правоотношение - вписват се само членът, алинеята, точката и буквата от КТ или друг нормативен акт, въз основа на който се прекратява трудовото правоотношение (чл. 349, ал. 1, т. 8 КТ);
б) с цифри и думи продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при този работодател от момента на постъпването му на работа до датата на прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 6, ал. 1 НТКТС), изчислен по реда на чл. 9-11 НТКТС;
в) основанието и размерът на изплатените, по реда на чл. 220-224 КТ на работника или служителя обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;
г) текст "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж" - в случаите, когато осигурителния стаж е равен на зачетения трудов стаж.
Оформената трудова книжка се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му (чл. 6, ал. 1 НТКТС).
3. Предаване на трудовата книжка
Оформената, подписана и подпечатана трудова книжка се предава от работодателя незабавно на работника или служителя срещу подпис. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в ДНЕВНИКА ЗА ИЗДАДЕНИ ТРУДОВИ КНИЖКИ (чл. 6, ал. 2 НТКТС).
В случаите, когато работникът или служителят не е получил лично трудовата си книжка предаването й може да стане чрез:
а) изпращане на ПИСМЕНА ПОКАНА с обратна разписка до работника или служителя да се яви при работодателя, за да получи лично трудовата си книжка;
б) изпращане на трудовата книжка по пощата или предаването й на писмено упълномощено лице само ако работникът или служителят е дал ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ (чл. 6, ал. 3 НТКТС).

Резултат от процедурата
1. Имуществена отговорност
В случаите, когато след прекратяване на трудовото правоотношение трудовата книжка бъде незаконно задържана, работникът или служителят има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка. Обезщетението се дължи от работодателя и виновните длъжностни лица солидарно (чл. 226, ал. 2 и 3 КТ).
2. Административнонаказателна отговорност
В случаите, когато е налице нарушаване на правилата за оформяне и предаване на трудовата книжка на работника или служителя след прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят и виновните длъжностни лица носят административнонаказателна отговорност по реда на чл. 414 КТ.
Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 2500 до 10 000 лв. За повторно нарушение по смисъла на чл. 416, ал. 8 КТ наказанието е имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба в размер от 5 000 до 20 000 лв. (чл. 414, ал. 1 и 2 КТ).