Skip to main content

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПЕНСИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Статус на процедурата: актуална

Нормативна уредба
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Закон за народната просвета (ЗНП)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г.)

Юридическа характеристика
Настоящата процедура има за цел да опише условията и реда за придобиване на право на пенсия на учителите.
Във връзка със специфичния характер на работата си учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия - по-ниска възраст и по-кратък осигурителен стаж. За изплащането на пенсии на учителите преди придобиване на право на пенсия при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО, както и за изплащане на добавка към пенсията на учители, които са се пенсионирали при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО (за всеки месец, за който имат преведена осигурителна вноска, след навършване на възрастта за ранно пенсиониране по § 5 ПЗР КСО), е създаден, считано от 1 януари 1997 г., Учителският пенсионен фонд (УПФ).
Средствата в УПФ се набират от осигурителни вноски, които ежемесечно се превеждат във фонда за лица, работещи на учителски длъжности, а се изразходват за изплащане на пенсии за ранно пенсиониране на учители и за изплащане на добавка към пенсията на някои учители.
Право на ранно пенсиониране на основание § 5 ПЗР КСО имат лица, навършили определена възраст, имащи минимален учителски трудов стаж.

Осъществяване на процедурата
I. Компетентен орган
Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от:
1. длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ), или други длъжностни лица, определени от ръководителя на ТП на НОИ;
2. на длъжностното лице в Столичното управление "Социално осигуряване" и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина - за лица, които нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна (чл. 98, ал. 1 КСО, чл. 10, ал. 1 НПОС).
II. Лице, което има право на пенсия по § 5 ПЗР КСО
Лицата, които има право на пенсия по § 5 ПЗР КСО, са учителите с учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените (§ 5, ал. 1 ПЗР КСО).
Учителски трудов стаж е осигурителният стаж:
а) положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения; учебни и възпитателни заведения по смисъла на чл. 19, ал. 1 НПОС са тези, които са създадени по реда на Закона за народната просвета;
б) на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа (чл. 19, ал. 1 и 3 НПОС);
в) на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа (чл. 19, ал. 2 НПОС).
Нормите за преподавателска работа и редът за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета се определят с Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на педагогически и непедагогически. Педагогическият персонал включва: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител (чл. 2 от Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г.).
Лицата, които не са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска дейност, и тези, които нямат определена такава, не могат да ползват правата на § 5 ПЗР КСО (чл. 19, ал. 5 НПОС). Установяването дали лицата са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа се осъществява с представяне на удостоверения от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в началото на всяка учебна година списъци, материалните книги или изплащателните ведомости. Документ, установяващ осигурителен стаж на заетите в ученическите спортни школи, се издава от Министерството на образованието, младежта и науката;
г) положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли (чл. 19, ал. 4 НПОС).
IІІ. Необходими документи
1. молба - ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ - УП-1 (арг. чл. 94, ал. 1 КСО, чл. 1, ал. 1 НПОС);
2. документи за осигурителен (трудов) стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ;
3. ДОКУМЕНТИ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането (датата на инвалидизирането);
4. документ за прекратяване на осигуряването (чл. 2 НПОС).
IV. Вътрешен ход на процедурата
1. Пенсиониране при условията на § 5, ал. 1 ПЗР КСО
1.1. Условия за ранно пенсиониране на учителите
Съгласно § 5, ал. 1 ПЗР КСО, до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. При учителите не се изисква наличие на определен сбор от възрастта и осигурителния стаж ("точки"). Условието за пенсиониране е наличие на необходимия минимален учителски трудов стаж и навършена възраст.
Тъй като в началото на всяка календарна година се променяше изискващата се възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1-3 КСО, всяка календарна година се променяше и необходимата минимална възраст за пенсиониране на учителите. Така например за 2008 г. възрастта по чл. 68 КСО е 63 години за мъжете и 59 години и шест месеца за жените, а възрастта за пенсиониране на учителите, на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, е съответно 60 години за мъжете и 56 години и шест месеца за жените. От 2009 г. възрастта за пенсиониране на учителите на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО е съответно 60 години за мъжете и 57 години за жените. Тези лица имат право на срочна пенсия от УПФ.
Пенсията по § 5, ал. 1 ПЗР КСО се отпуска в намален размер и се изплаща за сметка на УПФ до момента, в който лицето изпълни условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 КСО. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1-3 КСО пенсията се изплаща в пълен размер за сметка на фонд "Пенсии" (чл. 19, ал. 6 НПОС).
Следва да се има предвид, че лицата, които се пенсионират на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, нямат право на добавката от УПФ по § 5, ал. 3 ПЗР КСО, тъй като същите не са се пенсионирали при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО.
1.2. Отпускане на пенсията
В резултат от подадено от заинтересованото лице ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, в ТП на НОИ се изготвя РАЗПОРЕЖДАНЕ, С КОЕТО СЕ ОТПУСКА (ОТКАЗВА) ПЕНСИЯ (чл. 98, ал. 1 КСО, чл. 10, ал. 1 НПОС).
В разпореждането за отпускане на пенсия при условията на § 5, ал. 1 ПЗР КСО се постановяват размерът на пенсията, която следва да се изплаща от началната дата на пенсията, както и пълният размер, който следва да се изплаща от датата, от която лицето би придобило право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 1-3 КСО. Трябва да се отбележи, че лицето получава намален размер до момента, когато навърши възрастта, необходима за отпускане на пенсия при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО. Например учителка, родена през декември 1947 г., пенсионирана при условията на § 5, ал. 1 ПЗР КСО на 52 години и 6 месеца през юни 2000 г., получава намалена пенсия до декември 2005 г. (66 месеца), а учителка, която е родена януари 1949 г., пенсионирана на горното основание през юли 2002 г. на 53 години и шест месеца, ще получава намалена пенсия до юли 2008 г. (72 месеца).
2. Пенсиониране при условията на § 5, ал. 4 ПЗР КСО
По силата на § 5, ал. 4 ПЗР КСО, на учителите, които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от УПФ до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 КСО, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст.
С посочената промяна се уреждат пенсионните права на учителите, които не могат да получат ранна пенсия на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, поради това че се пенсионират след навършване на пенсионна възраст, имат минимално изискващия се учителски осигурителен стаж, но нямат изискващия се сбор от осигурителния стаж и възрастта за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО.
Пенсията по § 5, ал. 4 ПЗР КСО се отпуска в пълен размер и се изплаща за сметка на УПФ до момента, в който лицето изпълни условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 КСО, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1-3 КСО или след навършване на 65-годишна възраст, пенсията се изплаща за сметка на фонд "Пенсии" (чл. 19, ал. 7 НПОС).
Следва да се има предвид, че лицата, които се пенсионират на основание § 5, ал. 4 ПЗР КСО, нямат право на добавката от УПФ, тъй като не е изпълнено условието да са се пенсионирали по реда на чл. 68, ал. 1-3 КСО.
В разпореждането за отпускане на пенсията на основание § 5, ал. 4 ПЗР КСО с отделен пункт се отбелязва датата, от която пенсията следва да се изплаща за сметка на фонд "Пенсии".Това е първата дата, на която лицето изпълнява условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО. Когато тази дата е след навършване на 65-годишна възраст, в разпореждането се посочва датата на навършване на 65-годишната възраст. В случай че лицето впоследствие представи допълнителен осигурителен стаж се променя датата, от която пенсията следва да се изплаща за сметка на фонд "Пенсии" и тази дата се посочва в разпореждането за изменение на пенсията.
3. Изчисляване на размера на пенсията на учителите, пенсионирани при условията на § 5, ал. 1 и 4 ПЗР КСО
3.1. Съгласно § 5, ал. 2 ПЗР КСО, на лицата, на които е отпусната пенсия на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ в размер, определен по реда на чл. 70 КСО и намален с 0,2 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО.
След определяне на правото пенсията на заинтересованото лице се изчислява по общия ред на чл. 70 КСО, след което се извършва намалението във връзка с недостигащия стаж. Общият размер на намалението отговаря на броя на месеците, оставащи до навършването на възрастта, когато лицето би придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Намалението на пенсията се определя само за пълните месеци, недостигащи на лицето до навършване на възрастта. След като веднъж е определен процентът на намалението на пенсията, той остава непроменен до навършване на необходимата възраст.
Ако полученият размер на пенсията е под минималния размер за лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 70, ал. 7 КСО, то той се приравнява към него. В случаите, когато изчисленият размер на пенсията е над максималния размер по § 6, ал. 1 ПЗР КСО, първо се извършва намалението, а след това евентуално пенсията се приравнява към така наречения таван.
Пенсиите на учителите, пенсионирани по-рано от възрастта за трета категория труд, до навършване на тази възраст се изплащат от УПФ към НОИ. След навършване на възрастта по чл. 68 КСО пенсията на учителите продължава да се изплаща от фонд "Пенсии".
3.2. Пенсиите на учителите, отпуснати на основание § 5, ал. 4 ПЗР КСО, се изчисляват по общия ред на чл. 70 КСО и се изплащат от УПФ в пълен размер до изпълнение на условията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО, но не по-късно от навършването на 65-годишна възраст. След изпълнение на тези условия или след навършване на 65-годишна възраст пенсията се изплаща от фонд "Пенсии".
V. Други видове пенсии, отпускани на учителите
Пенсиите за инвалидност на учителите се отпускат и изплащат по общия ред съгласно чл. 71-79 КСО. Наследствените пенсии, отпуснати от наследодатели, пенсионирани при условията на § 5, ал. 1 КСО, се изчисляват от пълния размер на пенсията на наследодателя. Добавката по § 5, ал. 3 КСО в размер, съобразен според броя на наследниците, се изплаща и към наследствената пенсия от наследодател учител, който е получавал или е имал право на такава добавка. Тя се изплаща от УПФ.

Резултат от процедурата
Преценката за правото на пенсия при условията на § 5, ал. 1 и 4 ПЗР КСО се извършва към датата на освобождаване от учителска или приравнена на нея длъжност (по чл. 19, ал. 2 НПОС) и от тази дата тече шестмесечният срок по чл. 94, ал. 1 КСО. Не оказва влияние обстоятелството, че след уволнението от учителска длъжност лицето е осигурявано на друго основание или е прекратено осигуряването му.
В случай че към датата на освобождаване от учителска длъжност лицето е осигурено и по друго правоотношение, правото на пенсия по § 5, ал. 1 и 4 ПЗР КСО се преценява към датата на освобождаване на лицето от учителска длъжност, а началната дата се определя според момента на прекратяване на двете правоотношения, от който се следи срокът по чл. 94, ал. 1 КСО.
На основание чл. 94, ал. 1 КСО, началната дата на пенсията е датата на прекратяване на трудовото правоотношение, ако към тази дата лицето отговаря на условията на § 5 ПЗР КСО и заявлението е подадено в шестмесечен срок. В случай че заявлението е подадено след изтичането на шестмесечния срок, началната дата на пенсията е датата на заявлението.