Skip to main content

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

Нормативна уредба
чл. 62, ал. 5 и чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда
Национална класификация на професиите
Правилник за използване, актуализиране и поддържане на Националната класификация на професиите

Юридическа характеристика
Понятието длъжностна характеристика не получава легална дефиниция с трудовоправна разпоредба, но е общоприет термин в практиката. Ангажиментът, с който по силата на чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ е натоварен работодателят, е да осигури на работниците и служителите, с които се намира в индивидуални трудови правоотношения, нормални условия за полагане на труд, като им предостави кратка характеристика или описание на естеството на тяхната работа.
Общото определяне на характера на работата е задължителен елемент от писмения трудов договор и проявна форма на постигнатото между работодателя и работника/служителя съгласие (чл. 66, ал. 1 КТ). С него следва да се очертаят минимално необходимите параметри, в рамките на които работещият ще изпълнява своята трудова функция (неговата професия, специалност, квалификационна степен, категорията персонал, към която спада, заеманата от него длъжност).
По своята същност и предназначение длъжностната характеристика е писмен документ, структуриран като детайлно описание на конкретните трудови ангажименти, които работникът/служителят приема да изпълнява и на изискванията, необходими за заемането на определената длъжност.

Осъществяване на процедурата
Със задължението да предостави на работещия кратко описание на естеството на неговата работа е натоварен работодателят. Той следва да разработи длъжностните характеристики в съответствие с действаща Национална класификация на професиите (НКП), утвърдена със Заповед № 54 от 26 март 1996 г. на министъра на труда и социалните грижи. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Правилника за използване, актуализиране и поддържане на Националната класификация на професиите предвижда, че използването на НКП е задължително, ако се прилагат групировки по професии или по длъжности, при оформяне на документи по трудови отношения в стопанските субекти и институции на територията на страната: централни и местни държавни органи и организации, търговци и търговски дружества, кооперации, сдружения и други субекти.
Елементарната структурна единица в НКП е единичната група професии: съвкупност от сродни длъжности, които се характеризират с извършването на сходни дейности (чл. 6.3 НКП).
Специфична е целта, заложена в НКП: да осигури единен подход в страната при изследвания, анализи и функциониране на трудовите и осигурителни отношения и да постигне информационно единство при извършването на наблюдения и анализи на работната сила в международен аспект.
По своята същност длъжностната характеристика е крайният ефект от изпълнението на един ангажимент, а именно запознаването на работника или служителя с неговата конкретна трудова функция. Той следва да бъде реализиран в параметрите на трудовоправната връзка с работодателя.
Длъжностната характеристика няма нормативно установено съдържание и задължителни реквизити. На практика тя предоставя информация относно образователните и квалификационните изисквания за заемане на длъжността, изискуемото ниво на чуждоезикова подготовка, организационните връзки и взаимоотношения в рамките на съответното организационно звено, придобитият от работника/служителя професионален опит, детайлно описание на неговите трудови задължения, необходимостта от познаване на нормативни актове и други документи, свързани с изпълнението на работата и други специфични изисквания.
Въпреки липсата на изрична правна норма, определяща писмена форма за действителност, длъжностната характеристика се разработва в писмен вид, като екземпляр от нея се връчва на работника/служителя към момента на сключване на трудовия договор. Разпоредбата на чл. 62, ал. 5 КТ предопределя този момент, тъй като тя предвижда, че работодателят следва да запознае работещия с неговите трудови задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Резултат от процедурата
Правната уредба, свързана с материята по изготвянето, структурирането, формата и начина на запознаване на работника/служителя с длъжностната характеристика е твърде оскъдна. Отделни подзаконови нормативни актове са посветени на разработването на длъжностни характеристики на отделни категории правни субекти, каквито са Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, Инструкция № 10 от 29 юни 2001 г. за реда на изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи.