Skip to main content

Процедура по назначаване на педагогически и непедагогически персонал на работа

Нормативна уредба
Закона за предучилищното и училищно образование
НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
чл. 62, ал. 5 и чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда
Национална класификация на професиите

 

Процедура по назначаване  на педагогически и непедагогически персонал  на работа се състои от следните основни стъпки:

  1. Процедура по подбор
  2. Назначаване и сключване на трудов договор;
  1. Уведоямване на НАП за сключения трудов договор;
  2. Постъпване на служителя на работа

Общи изисквания по набиране на на педагогически и непедагогически персонал 

Директорът е длъжен в тридневен срок от овакантяване то на работно място да то обяви в Дирекция ’’Бюро по труда” , в РУО на МОН, на сайта  и да постави обява на таблото за информация във фоайето на училилището/детската градина.

Задължение е на заместник директор АСД / завеждащ АС / да напише обява за свободното работно място в 4 екземпляра един за изходящата кореспонденция на училището, един за РУО на МОН, един за Дирекция ”Вюро по труда’' и един се поставя на видно място в училището/детската градина. Свободните работни места за учители се обявяват и на интернет страницата на РУО.

Обявата съдържа следните реквизити:

-         Точно наименование и адрес на училището;

-         Наименование на свободната щатна длъжност, основанието за назначаване, съгласно КТ;

Изисквания за заемане на длъжността, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени с Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността “учител” и ’’възпитател”или „помощник възпитател“, а за пепедагогическия персонал НКПД;

-          Началния и крайния срок за подаване на документи;

-          Начин па назначаване подбор по документи, събеседване и други.

1. Процедура за подбор

Назначаването на педагогически кадри се извършва при спазването на КТ. Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 213, ал.1 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищно образование.

За заемане на длъжността “Учител” се спазват изисквания на чл.213, ал.5, 6, 7. 8.9 и 10 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Трудовите правоотношения с учители се сключват след подбор по документи и ин тервю с работодателя и комисия назначена от него.

За педагогически кадри не могат да бъдат назначени лица, които:

1.        Са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

2.        Са лишени от право да упражняват професията си;

3.        Страдал от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето па учениците.

1.1.        Нри подаване на заявление за назначаване на работа на основание на изготвена обява, същото се завежда във входящия дневник на училището от ЗАС.

Заявлението за назначаване следва да съдържа информация относно трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и длъжността, за коя то кандидатства. Към него се прилагат:

-        лична карта или друг документ за самоличност за справка, който се връща веднага;

-          документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално - квалификационна степен

-         документ, удостоверяващ придобитият стаж по специалността;

-         документ за медицински преглед ( при сключване на трудовия договор);

-         свидетелство за съдимост ( при сключване на трудовия договор) ;

-         CV;

-        декларация от лицето, че не страда от психични заболявания и не е регистрирано в Областен диспансер за психиатрични заболявания

-         декларация за ползване на защита по Наредба № 5 за болестите, по които сс ползва закрила по чл. 333 от КТ (при сключване на трудовия договор).

1.2.         Завеждащ АС извършва проверка на постъпилото заявление за работа по отношение на съответствието му с изискванията за дължността, за която се кандидатства и наличието на всички цитирани в т.1.1 документи.

1.3.       Завеждащ АС, след завеждането на заявлението за работа го предава на Директора за преценка и рапореждане за започване на процедура по подбор на персонала.

1.4.       Извършва се подбор по документи и/или събеседване с Директора и с назначена от него комисия по подбор в съответствие с посочената в обявата дата и час.

1.5.       След приключване на процедурата по подбор Директорът на училището поставя резолюция върху заявлението на определения кандидат като определя основното месечно възнаграждение, датата на назначаване, вида на трудовия договор и продължителността на изпи тателния срок, ако такъв е посочен.

2.Назначаване

Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор, сключен между педагогически или непедагогически персонал и рабо тодателя в писмена форма.

2.1.       След приключване на процедурата на подбор завеждащ АС изготвя трудов договор на одобрения кандидат.

2.2.       Трудовият договор се сключва в съответствие с указания в обявата член от КТ. Връчва се срещу подпис па лицето, заедно с длъжностната характеристика(ДХ) за длъжнос тта и справка за прието от НАМ уведомление по чл.62, ал.З от КТ.

2.3.         Задължение на ЗДУГ1Д е преди започване на работа да направи на новоназначеното лице начален инструктаж и инструктаж на работното място и да издаде служебна бележка за това. която се поставя в трудовото досие на новоназначеното лице.

2.4.        След подписването на договора завеждащ АС съставя лично трудово досие па лицето.

11ри наличие на свободна щатна бройка, служител от училище може да бъде назначен с трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 от КТ, в случай, че професионалния му опи т и квалификация позволяват

При отсъствие на персонал се спазва следната процедура: г При отсъствие на член от непедагогическия персонал за период до един месец, отсъстващият се замества от друг служител в училището със сходна длъжност или с придоби ти компетенции за изпълняване на длъжността.

г При краткосрочно отсъствие на член от педагогическия персонал, отсъстващият се замества no възможност от учители от училището с вътрешна заповед на Директора, като при необходимост се променя седмичното разписание с цел осигуряване на образователния процес.

> При продължително отсъствие на член от персонала се сключва трудов договор по реда на чл.68, ал.1, г.З от КТ с външно лице, след обявяване на работното място по реда на т.1.

Забележка: Със сключването на трудов договор се поставя начало на процедурата по назначаване на служител. Договорът се сключва в писмена форма. Един екземпляр получава работодателят и един остава за служителя. Преди подписване на договора той трябва да се запознае с длъжностната характеристика за длъжността, която ще заеме. Той декларира писмено това, че е получил характеристиката.

В договора се уговаря датата, на която служителят ще постъпи на работа. По-добре е, макар и не винаги практически най-удобно, служителят да започне работа поне един ден след подписване на договора. Това е така, за да има време да бъде изпратено уведомление до НАП, което е и следващата стъпка в процеса.

3. Уведомление по чл. 62 от КТ до НАП

Кодексът на труда налага задължение на работодателите да уведомяват   за всеки сключен от тях трудов договор. Уведомлението се изпраща след назначаване на служител, т.е. след подписване на договора и преди служителят да фактически да постъпи на работа.

Има три начина за изпращане на уведомлението:

  1. На място в съответната териториална дирекция на НАП;
  2. По поща с препоръчано писмо с обратна разписка;
  3. По електронен път с електронен подпис

Най-често уведомленията се подават по електронен път от счетоводител на фирмата, но няма пречка, уведомлението да бъде подадено на хартия. Служителите в агенцията заверяват уведомлението и препис от него се връчва на служителя при постъпване на работа.

  1. Постъпване на служителя на работа

Служителят трябва да постъпи на работа на уговорения ден в уговореното време. Ако не направи това, се счита, че трудовият договор изобщо не е бил сключен. Моментът на постъване се установява с протокол.

При постъването си на работа служителят трябва да предостави на работодателя своята трудовя книжка. Тя остава при него до прекратяване на договора. Ако това е първа работа на служителя, работодателят има задължението да му издаде трудова книжка.