Skip to main content

Къде се учредява група по условия на труд?

 

Къде се учредява група по условия на труд?
Съгласно член 28 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Група по условия на труд се учредява:
1. в търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително;
2. в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с повече от 50 работещи.
Първото изискване е ясно: В момента, в който работодателят назначи на трудов договор петия си работник или служител, за него започва да важи и изискването да организира учредяването на група по условия на труд във фирмата си.
Кога прилагаме второто условие?
Ако една фирма има над петдесет човека, но звената са в различни населени места, то във всяко звено с над 5 човека се учредява ГУТ.
Ако една фирма има например 1500 човека на територията на една площадка, в едно населено място, то тогава е видно, че в организацията ще има няколко обособени структурни звена, например административно, производствено, търговско с голям числен състав. Във всяко от тези звена също ще е необходимо да се създаде група по условия на труд (ГУТ).
От колко човека е Групата по условия на труд?
Съгласно член 28 (2) от ЗЗБУТ „групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите“. С това изискване се определя броят на членовете на ГУТ – двама.
Как се избират членовете на ГУТ?
Въпреки, че в много фирми се практикува дори и в ГУТ работодателят да упълномощава свой представител, видно е, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд не допуска такава възможност. В него императивно е казано, че работодателят (при ГУТ във фирма до 50 човека) или ръководителят на звеното (при ГУТ в структурно звено на фирма над 50 човека) участват и не е дадена възможност за предоставяне на пълномощия за участие на работник или служител.
Представителят на работещите в групата по условия на труд се избира от общото събрание (или събрание на пълномощниците) на фирмата, което е редовно, ако в на него присъстват повече от половината от работещите. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, т.е. при повече от половината от общия брой валидни гласове.
Тук трябва да направим едно уточнение. Преди промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обнародвани в Държавен вестник, бр. 40 от 2007 г. , съществуваше алинея 2 на чл. 27, която гласеше: „Кандидатите за представители на работниците и служителите се издигат и избират по реда на чл. 6 от Кодекса на труда“. Член 6 КТ от своя страна регламентира общото събрание на работниците и служителите. Съществуваше и алинея втора на чл. 32, която пък изисква представителите в комитетите или групите по условия на труд в кооперациите да се избират от общото събрание на кооперацията.
След промените на ЗЗБУТ през 2007 година текстът, който указваше по какъв начин се избират представители на работещите в КУТ и ГУТ във фирми, организации и търговски дружества на пръв поглед изчезна. Всъщност обаче изискването е написано в параграф 1, т.2б на Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ в определението за представител на работещите по БЗР, а именно: „Представител на работещите по безопасност и здраве при работа“ е всеки работещ, който е избран или определен от общото събрание на работещите, по реда на чл. 6 от Кодекса на труда, да представлява работещите по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа.
Кога се прави общо събрание на пълномощниците?
Ако организацията на труда, например чести пътувания, работа на обекти и др. или разделечено местоположение на звената във фирмата не позволяват да се съберат всички работещи за общо събрание, то е възможно да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на всяко структурно звено, като нормата за представители на брой работещи е еднаква за цялото предприятие.
Да обобщим до момента какво сме направили по учредяването на Групата по условия на труд и как ще го документираме:
1. Работодателя свиква общо събрание с покана или заповед.
2. На общото събрание се избира представител на работниците и служителитепо безопасност и здраве при работа. Резултатите от общото събрание се документират чрез протокол.
Обръщаме внимание, че стандартът за система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001 изисква да има доказателства за валидността на общото събрание и това се удостоверява с подпис на всеки един присъстващ, а не само с документ от събранието, подписан от протоколчик.
Какво следва след избора на представител на работниците и служителите?
Провежда се първото събрание на работодателя и избраният представител на работещите за учредяване на ГУТ.
Първото събрание трябва да бъде документирано и удостоверено с подписите на двамата присъстващи. То е за запознаване на двамата членове един с друг и набелязване на първите бъдещи задачи като изготвяне на годишен план за дейността и участие в обучение. Не е изключено още на първото събрание да бъдат поставени проблеми за решаване при спешност на конкретни мерки. Важно е всичко коментирано да бъде описано в протокол. Текстът на протокола е свободен, като може да се спазва следния алгоритъм.
1. Дата
2. Присъстващи.
3. Дневен ред.
4. Кратки записки от обсъждането на темите по дневния ред.
5. Взети решения при обсъждането.

Източник: http://otgovori.info/gut/