Skip to main content

Дейности на КУТ

КУТ работи по годишен план, в съответствие с приет Правилник за работа на КУТ. Веднъж на тримесечие провежда заседания, което се документира с протокол.

Структура на план за работа на Комитет по условия на труд

 1.  Обсъждане на тримесечие дейността в предприятието по опазване здравето и безопасността на работещите (условия на труд, състояние на трудовия травматизъм и професионални заболявания).
 2.  Планиране на проверки по здравословните и безопасни условия на труд (може и съвместни с контролните органи).
 3.  Участия в обучения по здравословни и безопасни условия на труд.
 4.  Обсъждане на промени в производството и предложения за предприемане на мерки за здраве и безопасност при работа.
 5.  Изслушване на доклад за ръководителя на Службата по трудова медицина.
 6.  Обсъждане на предложение за въвеждане на изменения във физиологичния режим на труд - разпределение на работното време и почивки.
 7.  Преглед и оценка на изпълнението на мерките, приети на основата на оценката риска.
 8.  Оценка на ефективността от приложени мерки по здраве и безопасност при работа във връзка с въвеждането на рисково производство.
 9.  Приемане на предложения до работодателя за изменение и допълнение на вътрешни актове, отнасящи се до въпроси за здравословни и безопасни условия на труд.
 10.  Планирани заседанията на КУТ.

Предлагаме пакет от документи, регламентираши  работата на КУТ.

Ако желаете да ги получите е необходимо да попълните формата за заявка