Skip to main content

Начална страница

Добри практики

В тази рубрика на портала се предоставя информация за добра практика в областта безопасност и здраве при работа.
Идеята е да се създаде възможност за обмен на полезна и вече доказала ефективността си в ежедневната работа добра  практика.
Споделенатаинформация за добра практика има за цел да подпомогне работодателите и работещите при определяне и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на увреждания и намаляване на рисковете на работното място. Убедени сме,че информацията ше благоприятства дейностите на работодателите, заинтересовани от осигуряване и подобряване на безопасността и здравето при работа.
Предоставяме методически бележки, статии, разработки или споделен опит.

Документите са достъпни тук.

добри практики

Материали за обучения

Предлагаме Ви материали за обучение. Те са разработени  посредством  използването на съвременните ИТ. Могат да се ползват от деца и ученици в начален и среден курс на обучение, както и от работници и служители.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

добри практики

Процедури

При решаване на даден въпрос много често не се знае какъв е реда и последователността от действия или операции за неговото решаване,  като се спазва нормативното законодателство. Ето защо решихме в нашия портал да има специално място за най – често използваните процедури.
Техният брой и съдържание ще се обогатява във времето, като с готовност ще приемаме предложения за усъвършенстване или ползване на вече създадена и утвърдена в работата процедура. Бъдете наши сътрудници.

Процедурите са достъпни тук.

добри практики

Портал "Трудова медицина"

Портал "Трудова медицина" е създаден в помощ на всички нуждаещи се от информация в областта на здравословните и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и трудовото право.

Порталът „ Трудова медицина” се явява съвременна форма за електронна комуникация в областта на безопасност и здраве при работа.

  • Предоставя се  възможност на Работодателите  да оптимизират  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.
  • Широкият спектър на предлаганата информация и  услуги в Е- портал създават предпоставки за удобство при работа, осигуряваща  безопасни условия на труд.
  • Обмяна на добри практики сред неограничена по брой аудитория.

Осъщестяваме нашата дейност в сътрудничество с екипи:

  • За Софтуерни услуги и решения - www.1001s.net;
  • За Уеб дизайн, изработване и поддържане на интернет сайтове - www.fast-design.net;
  • За регистрация на домейни и хостинг услуги и решения - www.more-host.net;
  • Службата по трудова медицина - www.animax-bg.co
  • За човешкия фактор в трудовата дейност - www.animax-bg.com;

добри практики

Нормативни документи

Предоставяме Ви за  ползване  нормативни документи, свързани с  трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд. Те обхващат както здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), така и пожарна безопасност (ПБ ). За улеснение при работа те условно са разделени в седем подгрупи, а внедрената системата Phoca Downlaud позволява лесно и удобно да ги изтеглите и запишете.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

добри практики